Raportul Fundatiei S.O.S. Copiii Gorjului pentru anul 2012

 

         Sumar

         › MISIUNEA FUNDAȚIEI „S.O.S. COPIII GORJULUI" 
         › SCOPUL
         › ACTIVITÃȚILE

              I. SERVICII SOCIALE ACREDITATE

             1. Serviciul recuperare și reabilitare
                    - Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități

                2. Serviciul mãsuri  și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a                                       persoanelor în dificultate                
                    - Centrul de Consiliere și Orientare Profesionalã pentru Tineri
                    - Centrul Comunitar Independent de Sãnãtate Mintalã pentru Copii

         II.  PROIECTE IMPLEMENTATE

       III.  ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

       IV.  ACTIVITATEA DE STRÂNGERE DE FONDURI

        V.  ALTE ACTIVITAȚI

› RAPORTUL FINANCIAR


                                                                              -  // - 

 

MISIUNEA

Misiunea Fundației "S.O.S. Copiii Gorjului" este aceea de a ajuta și a proteja copiii aflați în dificultate, oferindu-le,  prin programe specifice,  șanse egale de integrare socialã.

SCOPUL

Scopul Fundației „S.O.S. Copiii Gorjului" este acela de a promova și de a proteja drepturile copilului, de a rãspunde nevoilor copiilor în dificultate, ale familiilor acestora, ale tinerilor ce pãrãsesc sistemul de protecție, prin oferirea de servicii specializate.

ACTIVITÃȚILE

    I.   Servicii sociale acreditate

          1. Serviciul recuperare și reabillitare

Descriere
Serviciul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilitãți este acreditat de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a Județului Gorj, prin decizia nr. 7/12.07.2011. Scopul serviciului  este acela de a asigura copiilor cu dizabilitãți programe de abilitare și reabilitare pentru dezvoltarea deprinderilor de viațã independentã și pentru integrare socialã.
Beneficiarii direcți ai serviciului sunt copiii care îndeplinesc criterii de admitere medicale și psiho-sociale ce privesc afectarea integritãții elementelor motorii, boli cronice și invalidante, restricții de participare, limitarea activitãții mentale și lipsa includerii sociale a copilului în comunitate.

Serviciul  funcționeazã în  cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilitãți, cu statut de centru de zi,  rãspunzând atât necesitãților comunitãților judeþului Gorj, cât unor comunitãi din  județele limitrofe.
Programul centrului se desfãșoarã zilnic, între orele 9,00 -17,00, copiii fiind programați în douã serii: dimineața între orele 9,00 -12,00 și dupã-amiaza între orele 13,00 -16,00.
În funcție de tipul deficienței, copiii care sunt înscriși în programul de recuperare beneficiazã de o intervenție integratã, precoce și continuã, proiectatã în ideea incluziunii școlare și sociale. 

Beneficiarii serviciului în anul 2012

126 de copii cu dizabilitãți cu vârstã cuprinsã între 0-18 ani, din județele Gorj și Mehedinți care au avut  de o mãsurã de protecție specialã sau care au fost în situație de risc de a dezvolta o tulburare psihicã sau fizicã, au  beneficiat în perioada raportãrii, de serviciile Centrului.

Obiectivele urmãrite

 - Informarea comunitãții privind serviciile oferite copiilor cu dizabilitãți
 - Evaluarea beneficiarilor pentru personalizarea intervenției acordate 
 - Formarea și dezvoltarea abilitãților de viațã independentã
 - Formarea și dezvoltarea abilitãților de comunicare și limbaj 
 - Formarea și dezvoltarea abilitãților psihomotrice
 - Formarea și dezvoltarea abilitãților emoționale și comportamentale
 - Consilierea familiilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor

Activitãți specifice realizate pentru obiectivele propuse:

A1. Pentru informarea comunitãții privind serviciile oferite copiilor cu dizabilitãți,  s-au realizat  materiale informative. Informațiile au fost postate pe site-ul Fundației,  au fost difuzate prin  intermediul mass-mediei locale.

A2. Evaluarea beneficiarilor s-a fãcut prin urmãtoarele activitãți:

        - evaluarea inițialã - realizatã de echipa de specialiști la înscrierea în centru a beneficiarilor, la finalul cãreia s-au întocmit fișe de evaluare inițialã pentru fiecare beneficiar

         - evaluarea periodicã  - realizatã de cãtre echipa de specialiști, dupã 6 luni de la momentul evaluãrii inițiale. S-a urmãrit evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor specifice propuse pentru fiecare beneficiar, pe o perioadã de 6 luni

         - evaluarea complexã a beneficiarilor - realizatã de cãtre echipa de specialiști, dupã 6 luni de la admiterea în centru a copilului cu dizabilitãți. A rezultat un  Raport de evaluare complexã în funcție de achizițiile prezente și de abilitãțile formate/ dezvoltate în cadrul programului de recuperare urmat.

În urma evaluãrilor,  pentru fiecare beneficiar, s-a realizat Programul  Personalizat de Intervenție.

A3. Activitãți specifice de formare și dezvoltare a abilitãților de viațã independentã.

S-au realizat în spații dotate și echipate corespunzãtor cu mobilier adaptat, astfel încât fiecare copil sã aibã un spațiu individual (masã, scaun, etajerã cu materialele de lucru), un spațiu de relaxare și retragere și un spațiu pentru activitãțile comune cu ceilalți copii.  Activitãțile educaționale de formare și dezvoltare a abilitãților de viațã au fost proiectate și realizate de psihopedagog și de educatoarea specializatã. Pentru fiecare copil s-au realizat fișe de obiective și activitãți specifice.


S-au desfãșurat urmãtoarele  activitãți:

    • activitãți specifice de formare și dezvoltare a abilitãților de autonomie personalã  - au vizat deprinderi igienico-sanitare  și deprinderi de autoservire

    • activitãți specifice de formare și dezvoltare a abilitãților generale de comunicare  - au constat în jocuri și activitãți  adaptate vârstei, diagnosticului și nivelului de dezvoltare al fiecãrui beneficiar,  pentru dezvoltarea generalã a limbajului și a comunicãrii non verbale

    • activitãți specifice de formare și dezvoltare a abilitãților de socializare necesare procesului de integrare socialã  -  realizate atât în cadrul centrului cât și în afara acestuia - activitãți și jocuri sportive,  vizite în grãdinițe și școli, plimbãri în parc, la cofetãrie, la cumpãrãturi

A4. Activitãți specifice de logopedie 

S-au desfãșurat activitãți terapeutice în funcție de obiectivele specifice propuse pentru fiecare copil,  ce au vizat familiarizarea   cu activitatea logopedicã, formarea/dezvoltarea respirației de tip nonverbal, a respirației de tip verbal, a auzului fonematic, a motricitãții fine a aparatului fonoarticulator și a mâinilor, a mișcãrilor fonoarticulare, a coordonãrii secvențelor oromotorii, a comprehensiunii verbale și a comunicãrii nonverbale și verbale.
Activitãțile realizate în cadrul ședințelor de logopedie au urmãrit corectarea tulburãrilor de limbaj, de comunicare și de învãțare, precum și achiziționarea de comportamente noi de relaționare cu adultul și cu ceilalți copii, în diferite situații.

A5. Activitãți specifice pentru formarea și dezvoltarea abilitãților psihomotrice.

Activitãțile s-au desfãșurat în sala de kinetoterapie, dotatã cu echipamentele necesare și au fost realizate de un kinetoterapeut specializat care a organizat programul de recuperare individual, urmãrind  fișa de obiective și activitãți specifice realizatã dupã ce copilul a fost evaluat.  Activitãțile  au fost urmãtoarele:

     - activitãți specifice kinetoterapiei în afecțiunile de origine neuromotorie centralã - au urmãrit dezvoltarea activitãții neuromotorii grosiere și de finețe,  crearea de relații între dezvoltarea neuromotorie centralã și evoluția reflexelor, precum și  dezvoltarea de mecanisme și reacții posturale. S-au realizat exerciții specifice de stimulare senzitivo-motorie, de stretching, de  facilitare neuromuscularã proprioceptivã FNP,   mobilizãri pasive și asistate

   - activitãți specifice kinetoterapiei în afecțiunile de origine neuromotorie perifericã - au constat în exerciții menite sã redea maximul funcțional și dezvoltarea armonioasã a copilului, în exerciții de reducere a deficitului motor general al mișcãrilor voluntare și automate, de creștere a forței musculare, de refacere a sensibilitãții, de creștere a aptitudinii și a  puterii de adaptare la efortul fizic.

   - activitãți specifice kinetoterapiei în afecțiunile de origine geneticã / de funcționare  globalã  - s-au desfãșurat activitãți individuale și de grup adaptate vârstei, diagnosticului și nivelului de dezvoltare al fiecãrui copil, ce au constat în exerciții  pentru reeducarea coordonãrii/echilibrului, antrenarea lateralitãții și scãderea stãrilor de hiperchinezie, în desfãșurarea de trasee cu obstacole și în jocuri realizate în oglindã.

A6. Activitãți specifice de formare și dezvoltare a abilitãților emoționale și comportamentale. 

Activitãțile s-au desfãșurat în cabinetul psihologic, dotat și echipat corespunzãtor cu materiale didactice, teste standardizate și nestandardizate, echipament audio-video, mobilier adecvat.
Au constat în:

- aplicarea de teste  - realizatã de cãtre psihologul centrului prin aplicarea de teste proiective și alte tipuri de teste specifice

- activitãți terapeutice specifice identificãrii resurselor proprii în vederea creșterii stimei de sine (jocuri și activitãți terapeutice pentru pozitivarea copilului în raport cu propria persoanã sau cu alte persoane)

- activitãți terapeutice pentru dezvoltarea reactivitãții emoþionale și a nivelului motivațional - diminuarea stãrilor de instabilitate emoționalã (timiditate, fricã, plâns),  a episoadelor de  agresivitate și autoagresivitate, creșterea nivelului motivațional, prin jocuri pentru dezvoltarea gândirii și atenției, jocuri de rol, alte exerciții 

A7. Activitãți de consiliere și informare a familiilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor

- activitãți de consiliere a familiilor/reprezentanților legali ai  beneficiarilor  - au urmãrit, în principal, urmãtoarele aspecte: acceptarea situației copilului, învãțarea unor strategii și tehnici de lucru, a unor comportamente adecvate, care sã-i ajute pe pãrinți sã fie eficienți în procesul de educare a copiilor, depãșirea de cãtre pãrinți a dificultãților de naturã psihologicã pe care le presupune existența în familie a unui copil cu dizabilitãți

- activitãți specifice de informare a familiilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor -  realizate prin întâlniri ale echipei de specialiști ai Centrului cu grupuri mici de pãrinți, cu ocazia cãrora au fost abordate teme de interes comun pentru membrii grupului respectiv

Resursele serviciului

Umane
- 1 șef centru
- 1 educatoare specializatã
- 1 kinetoterapeut
- 1 psiholog
- 2 psihopedagogi
- 1 lucrãtor social

Materiale
- echipamente pentru recuperare și kinetoterapie
-  materiale didactice de educație și de ergoterapie
-  teste și instrumente de lucru

Financiare
-  donație Fundația SERA ROMANIA
-  subvenție Ministerul Muncii
-  donație Asociația Les Amis d'Enfance Avenir

Rezultate

- 126 de copii au frecventat cele patru servicii ale Centrului (o parte din copiii beneficiari au frecventat douã sau trei servicii, în funcție de indicațiile Programului Personalizat de Intervenție)
- 126 de Programe  Personalizate de Intervenție realizate
- 65 de copii au frecventat serviciul de intervenție educaþionalã
- 35 de copii au frecventat serviciul de intervenție kinetoterapeuticã
- 41 de copii au frecventat serviciul de intervenție logopedicã
- 10 copii au frecventat serviciul de intervenție psihologicã
- 90 de consilieri individuale realizate cu pãrinții /reprezentanții legali ai copiilor cu  dizabilitãți

2.   Serviciul -  masuri  si actiuni de sprijin în vederea mentinerii în comunitate a persoanelor în dificultate 

Descriere
Serviciul masuri  si actiuni de sprijin în vederea mentinerii în comunitate a persoanelor în dificultate  este acreditat de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a Judetului Gorj prin decizia nr. 31/22.11.2012. Este furnizat în doua structuri: Centrul de Consiliere si Orientare Profesionala pentru Tineri si Centrul Comunitar Independent de Sanatate Mintala pentru Copii

      Centrul de Consiliere si Orientare Profesionala pentru Tineri

Beneficiarii Centrului au fost  tineri proveniti din doua grupuri:

- tineri  proveniti  din sistemul de protectie a copilului
-  tineri cu dizabilitati

Obiective  urmarite

Pentru tinerii care au provenit din sistemul de protectie a copilului, obiectivele specifice au fost:

-  dezvoltarea competentelor sociale si emotionale
-  dezvoltarea competentelor de integrare profesionala
-  stimularea capacitatii de autocunoastere

Pentru tinerii cu dizabilitati, obiectivele specifice au fost:

-  identificarea aptitudinilor individuale
-  formarea abilitatilor pentru a desfasura activitati practice
-  dezvoltarea aptitudinilor de socializare si comunicare

Activitati specifice realizate pentru atingerea obiectivelor propuse:

Activitati pentru tinerii proveniti din sistemul de protectie a copilului:

A 1. Evaluarea tinerilor  - realizata prin evaluare psihologica individuala si evaluare profesionala individuala. Evaluarea psihologica individuala s-a facut prin aplicarea si interpretarea testelor Cognitrom Assessment System. Interpretarea si centralizarea rezultatelor individuale ale tuturor testelor aplicate tinerilor a  constituit suportul pentru determinarea profilului psihologic al fiecarui tânar, preferintele pentru anumite domenii, cunostinte sau preferinte pentru un anumit tip de activitate.

A 2. Consilierea tinerilor s-a realizat prin consiliere psihologica  si consiliere profesionala individuala.

    - Consilierea psihologica individuala a urmarit autocunoasterea, optimizarea si dezvoltarea personala, adaptarea cât mai eficienta la mediul extern, cunoasterea, dezvoltarea, acceptarea emotionala, maturizarea si mobilizarea optima a resurselor personale în vederea formularii si rezolvarii unor probleme specifice si a luarii unor decizii. S-a acordat în acelasi timp asistenta tânarului în procesul luarii de decizii si a rezolvarii de probleme legate de propria persoana, viata, educatie, cariera. Consilierea s-a facut planificat, cu teme specifice stabilite împreuna cu tinerii, în functie de nevoile acestora.

   - Consilierea profesionala individuala a urmarit învatarea unor tehnici de cautare a unui loc de munca, mentinerea unor atitudini pozitive, obtinerea unei autonomii în luarea deciziilor privind alegerea unui loc de munca, identificarea deprinderilor profesionale, a aptitudinilor si a punctelor tari ale persoanei consiliate. A constat  si în aplicatii practice (CV, scrisoare de intentie, de multumire, prezentare la interviu). Activitatile au condus la cresterea capacitatii tinerilor de a valorifica oportunitatile de ocupare pe piata muncii, au promovat formarea profesionala continua si a învatarea de-a lungul întregii vieti.

Activitati pentru tinerii cu dizabilitati

A 1.  Evaluarea tinerilor cu dizabilitati - activitate realizata  de catre psiholog împreuna cu echipa de specialisti (kinetoterapeut si psihopedagog)
La înscrierea în centru, pentru fiecare beneficiar s-a  realizat evaluarea initiala a aptitudinilor generale si specifice, prin aplicarea unei grile de aptitudini  pentru urmatoarele domenii: motricitate generala si fina, comunicare, socializare si cognitie. La interval de 6 luni, s-au realizat evaluari periodice  pentru domeniile stabilite, notându-se masura în care, ca urmare a efectuarii activitatilor, obiectivele specifice propuse s-au atins.

A 2.  Elaborarea Planului Individual de Interventie  -  a cuprins obiectivele generale pentru patru domenii specifice,  urmarindu-se stimularea motricitatii generale si fine, stimularea comunicarii, stimularea capacitatii de socializare, dezvoltarea nivelului de cognitie. Planul  a fost realizat de catre echipa de specialisti ai Centrului, formata din psiholog, kinetoterapeut si psihopedagog si a fost cunoscut de beneficiar si de  de familie.

A 3.  Interventia ocupationala -  realizata într-un spatiu adaptat, pe grupe de lucru formate  în functie de capacitatile tinerilor cu dizabilitati înscrisi în Centru, astfel încât fiecare tânar sa aiba un rol  bine stabilit în cadrul echipei. Activitatile au fost organizate pe etape de lucru, fiecare beneficiar participând la o secventa a activitatii bine stabilita, în functie de capacitati si au constat în general în confectionarea unor obiecte simple decorative. Activitatile au contribuit la formarea si dezvoltarea abilitatilor manuale specifice confectionarii unor obiecte artizanale, decorative,  a activitatilor de bricolaj, de pictura pe sticla, de modelaj, cu scopul de a deveni deprinderi de munca.

A 4. Asistenta si suport psihologic - realizate  pentru tinerii cu dizabilitati în vederea stimularii încrederii în propriile capacitati, a diminuarii starilor de izolare, a timiditatii, a sensibilitatii crescute. Activitatea s-a realizat individual sau la nivelul grupului, prin consiliere, asistenta si suport acordate de catre un psiholog.

Centrul Comunitar Independent de Sanatate Mintala pentru Copii 

Descriere:

A  fost înființat în cadrul proiectului „Centru Comunitar Independent de Sanatate Mintala pentru Copii", implementat prin programul Phare 2006, „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala si dezinstitutionalizarea persoanelor cu probleme de sanatate mintala"
Scopul serviciilor acordate în cadrul Centrului a fost acela de a preveni dezvoltarea tulburarilor mintale la copiii din învatamântul prescolar si primar din Judetul Gorj.

Beneficiarii Centrului au fost copiii din învatamântul prescolar si primar care au prezentat comportamente negative ori s-au aflat în risc de a dezvolta o tulburare mintala

Obiective urmarite:

      - identificarea comportamentelor negative manifestate în mediul familial sau scolar la copii
      - eliminarea comportamentelor negative
      - prevenirea  dezvoltarii de tulburari mintale

Activitati specifice realizate pentru atingerea obiectivelor

A 1.   Evaluarea copilului

La înscrierea în centru, fiecare copil a fost evaluat. Evaluarea initiala s-a realizat în doua etape prin:
- întâlniri cu familia si copilul în cadrul carora, prin discutii purtate cu copilul si  cu parintii acestuia, s-a facut anamneza cazului, s-au notat  informatii importante legate de aspectele care i-au determinat pe parinti sa consulte un specialist. Acolo unde a fost cazul, s-au analizat documentele medicale prezentate de familie.
- realizarea evaluarii propriu-zise de  catre psihologul clinician,  prin utilizarea metodelor si instrumentelor specifice (observatie, interviu specific, teste psihologice standardizate pentru determinarea nivelului de dezvoltare, teste proiective). S-a evaluat nivelul de dezvoltare neuropsihologica si starea emotionala a copilului.
La încheierea terapiei, s-a întocmit un raport de evaluare finala  în care a fost notat nivelul atingerii obiectivelor individuale propuse

A 2.     Planificarea serviciilor

Planificarea  serviciilor s-a realizat prin întocmirea planului de interventie individuala, pentru fiecare copil cu risc de a dezvolta o tulburare mintala. Planul contine obiective si activitati  proiectate pentru rezolvarea problemelor identificate.
Tehnicile si metodele de lucru au fost utilizate în concordanta cu nivelul de dezvoltare si cu  capacitatile de întelegere si procesare informationala ale copilului.
Programul de lucru a fost stabilit în functie de cerintele fiecarui beneficiar,  în sedinte saptamânale unice sau duble.

A 3.       Interventia psihologica

Interventia  psihologica a urmarit dezvoltarea abilitatilor emotionale si relationale ale copiilor cu  comportamente negative sau care se afla în risc de a dezvolta o tulburare mintala. Instrumentele de interventie psihologica selectate pentru a fi utilizate au fost în concordanta cu capacitatile copiilor si cu gradul acestora de întelegere,  utilizându-se jocul de rol, povestile terapeutice, formulare de povesti dupa imagini, construire de alternative pentru situatii limita. Aceste tehnici au urmarit auto-educarea si auto-managementul situatiilor problematice aparute în viata copilului. La finele interventiei psihologice, s-a elaborat un raport de evaluare.

 A 4.     Interventia logopedica

 Interventia logopedica s-a realizat pentru copiii care au prezentat tulburari de comunicare si de limbaj. Activitatea a fost realizata de un logoped, în sedinte individuale, în cadrul carora s-au lucrat exercitii logopedice pentru corectarea deficientelor identificate în evaluarea initiala. Exercitiile au vizat aspecte legate de tulburarile de comunicare si de limbaj expresiv si receptiv.
S-au folosit tehnici specifice lucrului cu copiii, de control al respiratiei, de corectare a ritmului vorbirii,  de folosire corecta a aparatului fono-articulator. Principalele aspectele legate de realizarea activitatii propuse în cadrul sedintelor, au fost notate în fisa de interventie logopedica a fiecarui copil beneficiar.

 A 5.     Consilierea parintilor

Activitatea  de consiliere a parintilor s-a realizat  la solicitarea acestora sau atunci când psihologul a considerat ca este necesara, în scopul ameliorarii simptomelor copilului si progresului interventiei.
În cadrul consilierilor, parintii au fost  îndrumati cum sa interactioneze cu copilul, centrându-se pe nevoile lui. De asemenea, s-a recomanda parintilor sa ia în considerare resursele  copilului, sa le puna în valoare, urmarind în acelasi timp mentinerea unui echilibru între asteptarile lor si potentialul real al copilului.  Consilierea parintilor s-a facut cu unul dintre parinti sau cu amândoi, în functie de problemele identificate la copil.

Resursele serviciului:

- umane

        - sef centru
        - psiholog
        - psihopedagog
        - kinetoterapeut
        - logoped

- financiare provenind din:

        - donatii, sponsorizari, actiuni de strângere de fonduri

Rezultate:

Pentru  Centrul de Consiliere si Orientare Profesionala pentru Tineri:

   - 23 de tineri proveniti din sistemul de protectie a copilului înscrisi în centru
   - 5 tineri cu dizabilitati au frecventat centrul
   - 6 vizite la domiciliul grupului de tineri proveniti din sistemul de protectie
   - 1 participare la Bursa locurilor de munca

 Pentru Centrul Comunitar Independent de Sanatate Mintala pentru Copii:

    - 29 de copii  au frecventat serviciile Centrului
    - 24 de copii au fost consiliati psihologic
    - 5 copii au frecventat serviciul de logopedie
    - 16 familii au beneficiat de consiliere psihologica
    - 3 întâlniri de informare cu parintii copiilor prescolari din Târgu Jiu
    - 1 actiune de promovare  a serviciilor Centrului, în 20 de unitati de învatamânt

II.      PROIECTE IMPLEMENTATE

- „Renovarea și dotarea  secției de Pediatrie  a Spitalului Județean de Urgența Târgu-Jiu"

Proiectul a avut ca obiectiv renovarea și dotarea Secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Târgu Jiu,  printr-un parteneriat încheiat între:

-  FUNDAȚIA „S.O.S. COPIII GORJULUI "
-  S.C. ROMANIA HIDRO SERVICE S.R.L.
-  SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA  TÂRGU JIU

Proiectul a fost implementat în perioada decembrie 2011 - august 2012 si a constat în

- renovarea și dotarea  Secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Târgu Jiu. Au fost reabilitate și dotate un numar de 12 saloane și doua sali de tratament din cadrul sectiei. Lucrarile de reabilitare au constat în schimbarea instalațiilor electrice, în igienizare, în recondiționarea paturilor.  Au fost achizitionate  noptiere,  saltele, perdele și draperii . Cele doua sali de tratament au fost renovate si dotate cu mobilier nou.

Cheltuielile totale realizate pentru renovarea și dotarea  Secției de Pediatrie a  Spitalului Județean de Urgența Târgu-Jiu au fost în valoare de 32.035 lei, din care 17.469 lei pentru lucrari de întreținere și reparații și 14.566  lei pentru dotari.
 

III.       ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

 Descriere

Activitatile voluntarilor din echipa Fundatiei „S.O.S. Copiii Gorjului"   au fost directionate catre îndeplinirea misiunii organizatiei  si sunt relevante pentru domeniul de activitate al acesteia. Implicarea voluntarilor în programul de voluntariat  s-a desfasurat normal, obiectivele de lucru au fost atinse în timp util, echipa voluntarilor dovedind  ca este  o resursa importanta pentru organizatie.
În cadrul actiunilor comune cu elevii scolilor - vizite în scoli si vizite ale elevilor din învatamântul de masa,  s-au dezvoltat deprinderi de socializare, s-a promovat dialogul între copii, s-a urmarit integrarea copiilor cu nevoi speciale în cadrul comunitatii.
Voluntarii au realizat campanii de  strângere  de fonduri,  au participat la actiuni de promovare, au fost implicati în organizarea evenimentelor Fundatiei. 
Prin participarea lor, voluntarii au promovat în comunitate actiunile Fundatiei.
S-au implicat în desfasurarea unor activitati cum ar fi:

   - valorificarea  unor obiecte  specifice unor evenimente - felicitari, martisoare (1Martie, Paste, Craciun )
   - organizarea de expozitii, târguri cu vânzare, tombole
   - implicarea în campania 2%

Beneficiari

- Copiii si tinerii beneficiari ai serviciilor sociale ale fundatiei.

 Resurse  umane

- 1 coordonator activitati voluntari - angajat al fundatiei
- 119 voluntari, din care:

          • 117 cadre didactice
          •   1 elev
          •   1 persoana din alte categorii

 Rezultate

- 16 activitati organizate ( 2 actiuni interne, 14 actiuni externe)
-  suma de 4.077 lei provenita din activitatile de strângere de fonduri, organizate de voluntari

IV.    ACTIVITATEA DE STRÂNGERE DE FONDURI

În perioada raportarii, a continuat activitatea de strângere de fonduri, organizându-se actiuni specifice.

 S-au strâns în ultimele 12 luni fonduri în valoare de 107.905 lei astfel:

-       26.619  lei - campania „2%"
-       77.209 lei - sponsorizari si donatii
-       4.077 lei - activitati ale voluntarilor

 
V.            ALTE ACTIVITATI

    •  Program pentru prevenirea institutionalizarii copiilor si pentru integrarea sociala a tinerilor dezinstitutionalizati 

Obiectivele programului:

  -   susținerea copiilor din familiile naturale aflate în risc social
  -   integrarea sociala si profesionala a tinerilor  cu dizabilitați proveniti din sistemul de protecție a copilului 

Beneficiari

- 4 copii din familii aflate în risc social
- 10  tineri cu dizabilitați proveniti din instituții de protecție ale județului Gorj

Descriere

Copiii din familiile aflate în risc social înscrisi în program, au fost sustinuti  material si financiar pe perioada raportarii, asigurându-se necesarul material pentru  frecventarea scolii (rechizite, haine, încaltaminte),  pentru îmbunatatirea hranei, pentru încalzirea locuintei, pentru ameliorarea conditiilor de viata.
Tinerii cu dizabilitati proveniti din instituții de protecție ale județului Gorj au fost sustinuti material si financiar în functie de nevoi, fie în cadrul familiei, fie pentru asigurarea unei vieti independente.
Celor 4 tineri reintegrati în familia naturala li s-a oferit sprijin pentru studii, pentru materiale necesare igienei persoanei cu dizabilitati, pentru îmbunatatirea hranei si pentru ameliorarea conditiilor de viata. 
Celor 6  tineri sustinuti pentru a duce o viata independenta li s-au asigurat locuinta, asistenta, consiliere.

Partener în proiect

Fundatia SERA ROMANIA

   • Programe de  dezvoltare profesionala continua

Cursuri

   - Curs de pregatire teoretica si practica „ Primul ajutor calificat în pre-spital - susținere BLS" - 12 persoane  angajate ale fundației au urmat cursul de instruire 
   -  Curs pentru certificarea competentelor „Metode on-line de promovare a sanatatii mintale la locul de munca si de armonizare a activitatii profesionale cu viata de familie" organizat de Cognitrom împreuna cu CNSMLA si COPSI, octombrie 2012

Participari

-       3 participanți la conferința proiectului „Pași spre viitor" POSDRU/125/5.1/G/76960 - cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, iunie 2012
-       1 participant la audierea publica cu tema "Auto - evaluarea participarii la luarea deciziilor pentru buna guvernare în școala prin aplicarea standardelor de participare pentru cetațenie activa" din cadrul proiectului „Standarde de Participare pentru Cetațenie Activa", cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Tg Jiu, mai 2012
-      2 participanți la „Saptamâna Egalitatii de Sanse" a proiectului S.A.N.S.A (Sansa - Acceptare - Nevoie -Siguranta - Acces la munca) - POSDRU 97/6.3/S/63743, cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Tg Jiu, ianuarie 2012

  •   Participarea în organisme ale instituțiilor locale

 Pe perioada raportarii, Fundația „S.O.S. Copiii Gorjului" a fost  reprezentata în:

-  Comisia Judeteana privind Incluziunea Sociala
-  Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a judetului Gorj
-  Grupul de lucru pentru un Gorj social   în cadrul  Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Gorj
-  Comitetul de monitorizare al Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Gorj
-  Echipa Intersectoriala Locala (EIL) cu atribuții în prevenirea si combaterea exploatarii  prin munca
-  Consiliul de Etica al Inspectoratului Școlar Gorj

 

RAPORT FINANCIAR

 1. Venituri

                     Venituri 2012                                             

   2. Cheltuieli

             Cheltuieli 2012                                                        

                                                       - // -