Raportul Fundatiei S.O.S. Copiii Gorjului pentru anul 2013

                               Copertă Raport 2013

Fundația „S.O.S. Copiii Gorjului”, organizație neguvernamentală din județul Gorj, și-a continuat și în anul 2013 activitățile pentru a-și îndeplini misiunea propusă,aceea de a ajuta şi a proteja copiii aflaţi în dificultate, oferindu-le,  prin programe specifice,  şanse egale de integrare socială. Principalele activități s-au desfășurat la sediul Fundației,  în imobilul pe care organizația  îl deține în Târgu-Jiu, pe strada Tudor Vladimirescu, nr.75.
 

A C T I V I T Ă Ț I

I. F U R N I Z A R E A   DE  S E R V I C I I  S O C I A L E

Activitatea în domeniul furnizării de servicii sociale, a avut ca beneficiari principali, copiii cu dizabilități, copiii care sunt în risc de a dezvolta o tulburare mintală, tinerii cu dizabilități și tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului.
Cele două servicii sociale acreditate, „recuperare și reabilitare" și „măsuri și acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate" au fost furnizate în cadrul a trei centre de zi:

  • CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI 

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități a asigurat în anul 2013, accesul la programe de recuperare și reabilitare, a 85 de copii cu dizabilităţi din judeţele Gorj și Mehedinţi.

Copiii înscrişi în programele de recuperare, au beneficiat de o intervenţie integrată precoce şi continuă, proiectată în ideea incluziunii şcolare şi sociale. Centrul  a oferit servicii de recuperare şi reabilitare copiilor cu dizabilităţi prin intervenţii specializate și anume: serviciul pentru formarea și dezvoltarea abilităților de viață (educativ), serviciul de intervenție prin logopedie, serviciul de intervenție prin kinetoterapie și serviciul de intervenție prin consiliere psihologică.
Pentru fiecare copil, s-a realizat o evaluare complexă a stării inițiale pe baza căreia s-a întocmit raportul de evaluare complex, cu următorii itemi de evaluare: autonomia funcțiilor fundamentale, comportamentul relațional și emotiv, psihomotricitatea,  competențele  logico-matematice și funcția simbolurilor, educația lingvistică. Evaluarea a cuprins și  recomandări pentru intervențiile de specialitate necesare copilului.
Ținând cont de recomandările din evaluarea inițială și de observarea copilului pe o perioadă de 1-2 luni, echipa de specialiști a Centrului, coordonată de un psihopedagog specializat, a  întocmit Programul personalizat de intervenție. 

Programul fiecărui copil a cuprins serviciul/serviciile oferite și obiectivele generale urmărite pentru un an în procesul de recuperare/reabilitare, adaptate nivelului, potenţialului de dezvoltare al fiecărui copil şi tipului dizabilităţii.

Intervențiile specifice realizate în Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități  au constat din patru categorii de activități.

1. Activitatea de recuperare a motricităţii generale şi fine

Activitatea a fost desfășurată în cadrul serviciului de intervenţie prin kinetoterapie. În funcție de nevoile identificate, pentru  fiecare copil cu dizabilități beneficiar, s-a planificat o schemă de terapie, urmărindu-se  ameliorarea capacităţii generale de mişcare şi a marilor funcţii. S-au realizat fişe individuale de evaluare iniţială, fișe de evaluare periodică şi fişe de obiective care au conținut și activităţile specifice propuse în funcţie de diagnostic, vârsta neuro-psihomotorie (posibilităţi de mişcare) şi posibilităţile de înţelegere şi răspuns/reacţie ale copilului. S-a urmărit în mod deosebit stimularea restantului funcţional, pentru diminuarea dependenţei copilului cu dizabilități faţă de adult şi obţinerea, în măsura posibilului, a independenţei în deplasare.

În anul 2013 de activitatea de recuperare a motricităţii generale şi fine, realizată de un kinetoterapeut, într-un spațiu amenajat și dotat corespunzător, au beneficiat 34 de copii.

2. Activitatea de logopedie

Activitatea a fost realizată în cadrul serviciului de intervenţie prin logopedie și a constat în  recuperarea logopedică a copiilor beneficiari, în concordanţă cu vârsta, diagnosticul, achiziţiile prezente şi cu modul de evoluţie. Activităţile terapeutice de recuperare logopedică au fost propuse în funcţie de obiectivele specifice individuale stabilite în urma unei evaluări iniţiale, iar periodic s-a evaluat gradul de îndeplinire a obiectivelor logopedice specifice propuse, stabilindu-se noi obiective și activitățile corespunzătoare.  

Pe parcursul anului, activităţile desfăşurate în cadrul şedinţelor de logopedie  au urmărit corectarea tulburărilor de limbaj, de comunicare și de învăţare, precum şi achiziţionarea de comportamente noi de relaţionare cu adultul şi cu ceilalţi copii, în diferite situaţii.

În anul 2013, de activitatea de logopedie, realizată de doi psihopedagogi specializați, au beneficiat un număr de 30 de copii.

3. Activitatea educațională de formare și dezvoltare a abilităților de viață

În anul 2013, în serviciul de formare şi dezvoltare a abilităţilor de viaţă, s-a realizat procesul de evaluare a gradului de îndeplinire a obiectivelor specifice propuse pentru fiecare copil beneficiar, stabilind-se noi obiective și activităţile specifice de recuperare corespunzătoare.

Activitățile au urmărit formarea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă, abilităţi care să le permită copiilor să-și crească  independența în mediul social intern şi extern. S-a ținut cont de diagnosticul copilului, de implicaţiile acestuia asupra vieţii lui, de vârstă şi de nivelul de dezvoltare al abilităţilor de viaţă identificat în urma evaluărilor realizate.

Copiii au participat  la activităţi în grupe, respectându-se metodologia de lucru prin aplicarea următoarele reguli generale: activităţile sunt repetate până când deven rutină, copiii învaţă pe bază de  model pe care să-l reproducă sau pe care să-l imite, demonstrarea fiecărei acţiuni este însoţită de explicaţii clare şi simple, fiecare acţiune se segmentează în operaţiuni simple uşor de realizat, până când deven automatism.

Activităţile specifice de formare şi dezvoltare a abilităților de viaţă independentă derulate pe parcursul anului 2013 au fost organizate în funcţie de trei mari domenii:

- activităţi specifice de formare şi dezvoltare a abilităţilor de autonomie personală au vizat deprinderile igienico-sanitare şi deprinderile de autoservire 

- activităţi specifice de formare şi dezvoltare a abilităţilor generale de comunicare ce au constat în jocuri şi activităţi  adaptate vârstei, diagnosticului şi nivelului de dezvoltare al fiecărui copil, pentru dezvoltarea generală a limbajului şi a comunicării non verbale 

- activităţi specifice de formare şi dezvoltare a abilităţilor de socializare necesare procesului de integrare socială, realizate atât în cadrul centrului cât şi în afara acestuia și constând în  activităţi şi jocuri sportive,  vizite în grădiniţe şi şcoli, plimbări în parc, la cofetărie, la cumpărături.

Abilităţile şi deprinderile de format/dezvoltat/consolidat au fost structurate în părţi, pentru a putea fi mai uşor însuşite de către beneficiari, cu scopul de a se atinge abilităţile - obiectiv. S-a lucrat în etape, individual şi în grup, după un program de lucru prestabilit, urmărindu-se alternarea periodică a activităţilor specifice.

În anul 2013, serviciul de intervenție educațională pentru formare şi dezvoltare a abilităţilor de viaţă, asigurat de un psihopedagog și o educatoare, a fost  frecventat de 38 de copii.

4. Activitatea de intervenţie psihologică 

În anul 2013,  activităţile specifice intervenţiei psihologice, s-au desfăşurat în cabinetul psihologic, dotat şi echipat corespunzător cu materiale didactice, teste standardizate şi nestandardizate, echipament audio-video, mobilier adecvat.

Au fost realizate de un psiholog clinician, care a planificat obiectivele şi activităţile specifice pentru fiecare beneficiar al serviciul, în funcţie de nevoile existente şi de vârstă. Pentru identificarea nevoilor beneficiarilor au fost aplicate teste proiective şi alte tipuri de teste specifice.

Şedinţele de intervenţie psihologică au urmărit reducerea problemelor emoţionale şi/sau de comportament, diminuarea stărilor de instabilitate emoţională (timiditate, frică, plâns), a episoadelor de  agresivitate şi autoagresivitate, creşterea nivelului motivaţional, creşterea stimei de sine, stimularea creativităţii , îmbunătăţirea adaptării la şcoală şi în familie.

Activităţile specifice desfăşurate au urmărit atât identificarea resurselor proprii, cât şi dezvoltarea reactivităţii emoţionale şi a nivelului motivaţional ale fiecărui beneficiar. S-au realizat prin jocuri şi activităţi terapeutice pentru pozitivarea copilului în raport cu propria persoană sau cu alte persoane, prin jocuri pentru dezvoltarea gândirii şi atenţiei, jocuri de rol, alte exerciţii specifice ce au rolul de a învăţa copilul să facă faţă problemelor sale emoţionale şi comportamentale, spre a progresa către o viaţă independentă.

Serviciul de intervenție psihologică a fost frecventat în anul 2013, de 8 copii.

5. Activităţile de consiliere a familiilor / reprezentanţilor legali ai  beneficiarilor

Consilierea a urmărit, în principal, următoarele aspecte: acceptarea situaţiei copilului, învăţarea unor strategii şi tehnici de lucru, a unor comportamente adecvate, care să-i ajute pe părinţi să fie eficienţi în procesul de educare a copiilor, depăşirea de către părinţi a dificultăţilor de natură psihologică pe care le presupune existenţa unui copil cu dizabilităţi în familie. S-au organizat, de către echipa de specialiști,  ședințe de consiliere  individuală  a părinţilor/reprezentanților legali ai copilului, după un program stabilit de comun acord, la cerere sau ori de câte ori  s-a considerat că este în interesul copilului sau al familiei sale.

La ședințele de consiliere a părinţilor copiilor cu dizabilități s-a ţinut cont de următoarele nevoi ale familiei: nevoia de informare asupra bolii şi a consecinţelor pe termen lung ale acesteia asupra evoluţiei copilului, nevoia de a fi înţeleşi, de a le fi înţeleasă situaţia şi dificultăţile prin care trec,  nevoia de a se ocupa de ceilalţi copii şi de a nu periclita viitorul acestora din pricina îngrijirii permanente pe care o necesită copilul deficient, nevoia de consiliere şi de suport.

În anul 2013, au fost consiliate 74 de familii, au fost realizate 97 de şedințe de consiliere individuală a părinţilor și 14 întâlniri de informare a părinţilor

În aceeași perioadă, 26 de familii au fost chestionate privind gradul de satisfacție privind serviciile acordate copiilor.

  • CENTRUL COMUNITAR INDEPENDENT DE SĂNĂTATE MINTALĂ PENTRU COPII

„Centrul Comunitar Independent de Sănătate Mintală pentru Copii", a fost înființat în cadrul unui proiect finanțat prin programul Phare 2006, „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală şi dezinstituţionalizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală".

Centru oferă servicii  în vederea identificării comportamentelor negative manifestate în mediul familial sau școlar la copii și acordă intervenția necesară eliminării lor, în scopul prevenirii  dezvoltării de tulburări mintale.
Beneficiari ai serviciului sunt copiii din învățămantul preșcolar și primar care prezintă comportamente negative, aflându-se în risc de a dezvolta o tulburare mintală.


                   A c t i v i t ă ț i 

- Evaluarea psihologică a copilului

Evaluarea a fost realizată în vederea determinării nivelului de afectare emoţională şi comportamentală a copilului, prin utilizarea de metode şi instrumente psihologice  specifice  

- Intervenţia psihologică

Realizată de un psiholog clinician, intervenția a vizat simptomele emoţionale şi comportamentale care a afectat copilul. Modalităţile de intervenţie psihologică au fost selectate în funcţie de resursele existente ale copilului şi de posibilitatea colaborării psihologului cu  membrii familiei răspunzătoare de creşterea şi educarea copilului. Au fost folosite în special tehnici cognitiv - comportamentale şi emoţionale sau alte tipuri de intervenţie psihologică (jocul de rol, poveştile terapeutice, formulare de poveşti după imagini, construire de alternative pentru situaţii limită ) prin care s-a urmărit managementul situaţiilor problematice şi dezvoltarea de abilităţi emoţionale şi relaţionale copiilor aflaţi în situaţie de risc de a dezvolta o tulburare mintală.  

- Intervenţia logopedică

Intervenția a fost realizată sub îndrumarea unui specialist logoped a constat în corectarea tulburărilor de limbaj expresiv şi receptiv. Activitatea a urmărit dezvoltarea motricităţii aparatului fono-articulator, educarea respiraţiei verbale şi non-verbale, educarea auzului fonematic.   

- Activitatea de consiliere a părinţilor

Activitatea a fost realizată la solicitarea părinților sau atunci când psihologul a considerat că este necesară, în scopul ameliorării simptomelor copilului şi progresului intervenţiei. 
În cadrul consilierilor, s-a recomandat părinţilor să ia în considerare resursele  copilului, să le pună în valoare, urmărind în acelaşi timp menţinerea unui echilibru între aşteptările lor şi potenţialul real al copilului, fiind îndrumaţi în același timp cum să interacţioneze cu copilul, centrându-se pe nevoile lui.  

În anul 2013, un număr de 29 de copii au frecventat serviciile Centrului, din care 24 de copii au beneficiat de intervenţie psihologică, 6 copii au beneficiat de intervenţie logopedică și 29 de părinţi au fost consiliați. 

  • CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU TINERI

Centrul asistă și susține tinerii aflați în situații de risc, pentru o mai bună integrare socială, urmărind formarea capacităților și a abilităților necesare integrării în societate și în viața activă.

Serviciile au fost furnizate pentru două grupuri de beneficiari:

- tineri proveniți din sistemul de protecție a copilului
- tineri cu dizabilități

Acțiunile sunt adaptate nevoilor grupurilor de beneficiari, realizându-se activități adecvate fiecărui tânăr înscris în Centru.

Activități de evaluare

S-au efectuat următoarele tipuri de evaluare:

- evaluare psihologică individuală, realizată prin aplicarea și interpretarea testelor Cognitrom Assessment System pentru evaluarea abilităților cognitive, evaluarea personalității și evaluarea dispozițiilor emoționale tranzitorii

- evaluare profesională, realizată prin aplicarea testelor Cognitrom Assessment System în aria intereselor profesionale. Profilul psiho- profesional rezultat, a fost necesar consilierii, pentru cunoașterea intereselor profesionale, exploatarea potențialului existent, formarea și dezvoltarea unor abilități specifice

- evaluare tineri cu dizabilități, realizată pentru domeniile: motricitate generală și fină, comunicare, socializare și cogniție, în scopul identificării aptitudinilor generale și specifice

Activități de consiliere - consiliere psihologică, consiliere profesională, asistență și suport psihologic

Consilierea psihologică s-a realizat individual, în scopul optimizării autocunoașterii și dezvoltării personale, promovării sănătății, prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament. S-a acordat în același timp asistență tânărului care a părăsit sistemul de protecție în procesul luării de decizii și a rezolvării de probleme legate de propria persoană, viață, educație, carieră. Consilierea s-a făcut planificat, cu teme specifice stabilite împreună cu tinerii, în funcție de nevoile acestora.

Consilierea profesională s-a realizat respectând profilul psiho-profesional al tânărului reieșit în urma aplicării chestionarului de evaluare a intereselor profesionale. Consilierea profesională a urmărit creșterea  gradului de autonomie și de motivare al tânărului care provine din sistemul de protecție a copilului, astfel încât acesta să reușească să se implice activ în rezolvarea problemelor și să-și asume responsabilitatea luării unor decizii pe plan profesional. În cadrul consilierii profesionale, tânărul a fost conștientizat în legătură cu șansele de a găsi un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale, pentru a identifica cele mai bune soluții.

Asistența și suportul psihologic pentru tinerii cu dizabilități care au participat la activitățile practice, în vederea stimulării încrederii în propriile capacități, diminuării stărilor de izolare, a timidității, a sensibilității crescute. Activitatea de intervenție psihologică s-a realizat individual sau la nivelul grupului, prin consiliere, asistență și suport acordate de către un psiholog, cu scopul eliminării dificultăților în adaptare, relaționare și integrare socială, ajutând la dezvoltarea abilității de a lua decizii și de a comunica cu cei din jur.

Activități ocupaționale

Activitățile specifice de bricolaj au vizat formarea și dezvoltarea abilităților manuale la tinerii cu dizabilități, prin realizarea unor obiecte decorative, prin colaje, pictură, modelaj, cu scopul de a deveni deprinderi de muncă. Activitățile sunt organizate pe etape de lucru, fiecare beneficiar participând la o secvență a activității bine stabilită, în funcție de capacitățile pe care le are. 
În anul 2013, au fost înscriși în Centrul de Consiliere și Orientare Profesională pentru Tineri, 8 tineri din grupul tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie a copilului și 6 tineri cu dizabilităţi. S-au realizat 2  întâlniri de informare cu grupul tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, 12 vizite la locuinţa colectivă a tinerilor și o excursie la care au participat 11 tineri.
 

II. P R O I E C T E 

În anul 2013, a început implementarea proiectului „Eu și familia mea", finanțat prin PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN, Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile, Schema de grant pentru ONG-uri, Componenta social. Implementarea proiectului a început la data de 15 noiembrie 2013 și are ca obiectiv general Dezvoltarea de strategii integrate de susținere a copiilor cu dizabilități și a familiilor lor, în cadrul „Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități" al Fundației „S.O.S. Copiii Gorjului"

Beneficiarii direcți  ai proiectului sunt 30 de copii cu  dizabilități, din „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități" al Fundației „S.O.S. Copiii Gorjului" și  60 de membri ai familiilor lor. Beneficiarii indirecți  ai  proiectului sunt fi 50 de copii cu dezvoltare normală din grădinițe și școli din municipiul Târgu-Jiu
 

III.  A L T E  P R O G R A M E
 

Program pentru prevenirea instituţionalizării copiilor şi pentru integrarea socială a tinerilor dezinstituţionalizaţi 

Prin programul social, s-au susținut în anul 2013, 4 copii din familii aflate în risc social și 9 tineri cu dizabilități proveniţi din instituții de protecție ale județului Gorj.

Copiii din familiile aflate în risc social înscrişi în program, au fost susţinuţi  material şi financiar pe perioada raportării, asigurându-se necesarul material pentru  frecventarea şcolii (rechizite, haine, încălţăminte), pentru îmbunătăţirea hranei, pentru încălzirea locuinţei, pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă.
Tinerii cu dizabilităţi proveniţi din instituții de protecție ale județului Gorj au fost susţinuţi material şi financiar în funcţie de nevoi și de situația lor actuală. Astfel, celor 4 tineri reintegraţi în familia naturală li s-a oferit sprijin în funcție de nevoi (școlarizare, ameliorarea condiţiilor de viaţă, proteze. 
Celor 5 tineri susţinuţi pentru a duce o viaţă independentă li s-au asigurat locuinţă, asistenţă și consiliere.
  

Participarea în organisme ale instituţiilor  locale

În anul 2013, Fundaţia „S.O.S. Copiii Gorjului" a fost  reprezentată în:

- Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială

- Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a  judeţului Gorj

- Grupul de lucru pentru un Gorj social   în cadrul  Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj

- Comitetul de monitorizare  a Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj

- Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj

 

          R A P O R T  F I N A N C I A R
 

                  GRAFIC VENITURI

                   GRAFIC CHELTUIELI